مفاهیمِ انتزاعی

بدست sara

گفته بود که بهترینِ دنیاست اگر بتونم به قوانینش احترام بذارم و من، از قوانینش پرسیده بودم. در حالی‌که باید تعریفش رو از «بهترین» می‌پرسیدم. بهترین‌ش، بدترینِ من بود.

Advertisements