تداوم در گرو

بدست sara

سرانجام به توافق رسیدیم. که او شکنجه دهد، من طاقت بیارم

Advertisements