عنوان؟ از خاک بر سری‌ها

بدست sara

من نگهبانی می‌دم، تو بخواب.

با هر‌کس که خواستی.

Advertisements